NY-U7007 超高频RFID inlays-NXP UCODE 7 Chips

img1

NY-U7007 UHF Inlay List-NXP UCODE 7 Chips

芯片: UCODE 7

Inlay尺寸:40*15.5mm

封装方式:干 Inlay/湿 Inlay/标签

 

应用领域:零售/洗衣/珠宝/库存管理/图书馆和影像管理/液体存储管理/门禁/文件跟踪/资产管理等。

 

 

在线咨询