NY-U7005 RFID Inlays-NXP UCODE 7 Chips

img1

NY-U7008 UHF Inlay List-NXP UCODE 7 Chips

芯片: UCODE 7

Inlay尺寸:95*3mm

封装方式:干 Inlay/湿 Inlay/标签

 

应用领域:零售/洗衣/珠宝/库存管理/图书馆和影像管理/液体存储管理/门禁/文件跟踪/资产管理等。

 

 

在线咨询